Home / Fochteloërveen / Actueel /
Afname toendrarietgans zet door in 2016/17

Toendrarietganzen komen uit SiberiŽ naar het FochteloŽrveen om te overwinteren. Sommige blijven een paar dagen om bij te tanken, andere enkele maanden. Er is heel veel veranderd in en rond het FochteloŽrveen. Wintervogels die op akkers met oogstresten foerageren, komen steeds meer in de verdrukking. De gemiddelde verblijfsduur van de toendrarietgans in het FochteloŽrveen is afgenomen en ganzen lijken vogelvrij verklaard. Verlies en versnippering van foerageergebied en een opeenstapeling van bronnen van verstoring zijn de oorzaken.    


Rietganzen met gele halsband geven informatie over de verblijfsduur in het FochteloŽrveen

Afname in cijfers
In de winter 2016/17 zijn maximaal 7.020 toendrarietganzen geteld op de foerageerplaatsen rondom het hoogveen. Het op een na laagste aantal rietganzen geteld in de afgelopen 20 winters, 37% onder de instandhoudingsdoelstelling van 11.100 die Natura 2000 aanhoudt. Illustratief is dat het gemiddeld verblijf van de rietgans met halsband tussen 2008/09 - 2016/17 met 44% is afgenomen.  

Gemiddeld verblijf (aantal dagen) van toendrarietgans met halsband in de winters 2008 tot 2017

Veranderingen in het foerageergebied van wintervogels
Ganzen slapen op de plassen in het hoogveengebied, maar overdag zoeken ze naar oogstresten van aardappel, biet, maÔs en graan. Vele veranderingen in het foerageergebied rond het FochteloŽrveen hebben een steeds groter negatief effect op de wintervogels. Merkwaardig is dat een deel van de ingrepen is getoetst voor de natuurwetgeving en groen licht krijgt, terwijl dat oranje of rood had moeten zijn, zeker wanneer je de cumulatie van verstoringsbronnen in ogenschouw neemt. 

De wijk Kloosterveen en de golfbaan in Assen hebben honderden hectares geschikt foerageergebied opgeslokt. Zandpaden op de akkers die grenzen aan de nieuwbouwwijk worden in een straal van enkele kilometers gebruikt door wandelaars, fietsers, hondenbezitters, enzovoort.

De recreatiedruk rond het FochteloŽrveen is sterk gegroeid. Er is sprake van een geleidelijke verslechtering van het rust- en foerageergebied, door nieuwe wandel- en fietspaden op de rand van het natuurgebied, het kappen van boomwallen en dichte opslag van struiken en bomen langs wegen en paden. Daarnaast speelt een toename van verjagen en jacht op ganzen een belangrijke rol met een duidelijk toename in 2016/17.


Rustige foerageergebieden zijn nodig om de negatieve trend te keren 


Boven het stiltegebied ligt bovendien de aan- en afvliegroute naar Eelde en dat zorgt voor nog meer onrust en verstoring op de foerageer- en slaapplaatsen. Vaak zijn het dezelfde lesvliegtuigen die de gedragscode in het stiltegebied negeren. Ook helikopters zorgen regelmatig voor intensieve verstoring van veel vogels. Deze opeenstapeling van veranderingen zorgt steeds vaker voor verstoring en het vertrek van wintergasten.

Provincies aan zet
Het aanwijzen van een vijftal grote rustgebieden zonder menselijke activiteiten, is een begin om de afname te keren. Aan de kant van Assen zou een groot rustgebied moeten komen, mocht er nog meer foerageergebied verdwijnen door de nieuwbouw in Kloosterveen. Het foerageergebied dat grenst aan het hoogveen moet veel beter worden beschermd en niet versnipperd worden door wegen en paden. Met dichte opslag van struiken en bomen langs wegen en paden kan de verstoring door recreatie en verkeer worden verkleind.

Prachtige toendrarietganzen verdienen de rust op akkers in Nederland


Met het oog op de dreiging vanuit de lucht zou luchthaven Eelde zijn verantwoordelijkheid eens moeten nemen en stoppen met onnodige vliegbewegingen boven kwetsbare wetlands. Deze gebieden hebben een speciale beschermingsstatus; handel daar dan ook naar.

Tot slot Ė of moeten we zeggen: om te beginnen? Ė ligt de bal bij de provincies Drenthe en Friesland. Wacht niet langer, maar neem uw verantwoordelijkheid en het voortouw!delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989