Home / Fochteloërveen / Actueel /
Vliegverkeer steelt stilte FochteloŽrveen


Het FochteloŽrveen is aangewezen als stiltegebied, SPA Vogelrichtlijngebied en Natura 2000 gebied. Naast het zich uitbreidende karakteristieke hoogveenlandschap met bijbehorende bewoners, zijn ruimte en stilte de belangrijkste kwaliteiten.

ďIn de ruimte wordt volop geÔnvesteerd en hoogveen is op de weg terug. De stilte echter is een meerwaarde die te weinig aandacht en bescherming krijgtĒ, aldus Herman Feenstra die sinds 1995 in het FochteloŽrveen woont en de veranderingen van dichtbij meemaakt. ďIn de eerste jaren ging je naar buiten om te genieten van stilte en natuurgeluiden. ís Nachts overvliegende ganzen, zwanen en smienten. In het vroege voorjaar de roerdomp, kraanvogel, spotvogel en koekoek. De afgelopen jaren wordt het gezang steeds vaker verstoord of verstomd door vliegtuiggebrom- of lawaai.Ē

Het verkeer op de grond was de laatste jaren al flink toegenomen. Feenstra: ďHet gebied trekt steeds meer bezoekers die vooral in de weekenden naar het veen komen. Daarnaast vinden motoren en autoclubs het leuk om op die dagen door het natuurgebied te kneuren. De rest van de week is het gelukkig relatief rustig. Voordeel is dat er maar weinig wegen zijn door het veen en er zijn plannen om ook de FochteloŽrveenweg te sluiten voor autoverkeer. Omwille van de natuur.

Vliegtuiggeluid tast de belevingswaarde aan
Merkwaardig genoeg gebeurt met het luchtverkeer het omgekeerde. Zes jaar geleden vlogen er ook vliegtuigen over, maar was er periodiek volledige rust. Na 2007 is een aanvliegroute van vliegveld Eelde verlegd. Deze loopt nu dwars over het gebied, met alle gevolgen van dien.

Op steeds meer dagen is er vrijwel constant vliegtuiggeluid. Vooral de regionale luchtvaart zorgt met kleine les- en sportvliegtuigen voor veel overlast door heen en weer te vliegen en rondjes te draaien boven het natuurgebied. Er is weliswaar een gedragscode, maar deze is ontoereikend om de verstoring een halt toe te roepen.16 mei 2013

Toestel vliegt heen en weer, 28 mei 2013Ook het aantal hoog overvliegende vliegtuigen is sterk toegenomen. Elk vliegtuig doorbreekt de stilte ruim een minuut met een hinderlijk gebrom. Sinds enkele jaren begint en eindigt de dag zelfs met vliegtuiggebrom. "Dat doet enorm afbreuk aan de belevingswaarde", aldus Feenstra. "Nachtzwaluwen, kwartelkoningen of bosuilen luisteren met of zonder lawaai is een wereld van verschil."

Vogels worden verstoord en verjaagd
Naast aantasting van de belevingswaarde van bezoekers, komt de leefomgeving van de bewoners van het veen steeds meer onder druk te staan. Zo worden kwalificerende toendrarietganzen en kolganzen te vaak verstoord door helikopters en kleine vliegtuigen. Dit staat op gespannen voet met de instandhoudingdoelstellingen van Natura 2000.

Het FochteloŽrveen is ťťn van de belangrijkste pleisterplaatsen van de toendrarietgans in Nederland. Tot voor kort verschenen de eerste groepen rietganzen hier als eerste, vanwege de kwaliteit van het gebied. De afgelopen twee winters is het aantal ganzendagen echter sterk afgenomen, terwijl elders in Drenthe de trend positief is. De afname valt samen met een sterke toename aan zichtwaarnemingen van verstoringen door kleine vliegtuigen en helikopters. Toeval?

De bescherming van het gebied en de soorten van Natura 2000 hoort te zijn geborgd in het beheerplan FochteloŽrveen. De opstellers van dit plan pleiten er unaniem voor om het FochteloŽrveen aan te wijzen als no flight area. Dan moet het niet zo moeilijk zijn, zou je denken. Het probleem is echter dat dit plan, dat geldig is van 2009 tot 2015, nog steeds in de conceptfase is. Waarom wordt de knoop niet doorgehakt? De pareltjes verdienen betere bescherming!

Stilte veel beter beschermen
Conclusie: er zijn voldoende argumenten om de rust in kwetsbare gebieden te herstellen en het luchtruim erboven terug te geven aan de vogels. Het luchtruim in Nederland wordt opnieuw ingedeeld. Dat is dť kans om de meest kwetsbare natuurgebieden (en ook grote steden) te ontzien. Maak gebruik van lege gebieden met lawaaierige infrastructuur en volg de weg van duurzaamheid.

De Milieufederatie adviseert Ďeilanden van stilteí te creŽren: gebieden die gevrijwaard worden van onnodige vliegbewegingen, vanwege de kwaliteit van de rust en de natuurwaarden.

Landelijke overheid, provincies en gemeenten: maak je hard voor deze gebieden!delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989