Home / Fochteloërveen / Actueel /
Boerennatuur. Doen wat werkt!


De discussie rond boerennatuur is volop aangewakkerd. Is het een totaal fiasco? Nee, want er zijn bewijzen van goede voorbeelden. Maar het kan zeker beter! Zomaar een paar voorbeelden, met verbetersuggesties.

Boerennatuur maakt kans in gebieden met weidevogels, door de omstandigheden voor deze vogels te verbeteren. Hoe? Door lage, natte delen aan te leggen, de grondwaterstand te verhogen, ruige stalmest op te brengen, laat in het seizoen te maaien, enzovoort.

Een slobeendenlegsel in het hoge gras heeft alleen kans wanneer laat wordt gemaaid.

Een grutto met pul in het gangbare landbouwgebied wordt steeds zeldzamer. Steeds meer soorten verdwijnen uit deze gebieden.

Grauwe ganzen doen het goed en profiteren van de intensieve landbouw, in combinatie met natte gebieden. Helaas niet bij iedereen geliefd, omdat ze gek zijn op gras.

Van belang is verder dat het broedsucces niet alleen wordt afgemeten aan het aantal nesten, maar hoeveel vogels er groot worden. Onder meer door Ďalarmtellingení kan het succes worden gevolgd.

Agrarisch natuurbeheer rond natuurgebieden: kansrijk!
Agrarisch natuurbeheer kan ook positief uitpakken rond grote natuurgebieden, zoals het FochteloŽrveen. Vanuit het veen kunnen graspiepers, paapjes, roodborsttapuit eventueel geschikt geworden landbouwgebieden weer bevolken. Zo leverde Ďniets doení in combinatie met kleinschalige begrazing in het FochteloŽrveld in relatief korte tijd een sterke toename op van graspieper en veldleeuwerik en leidde het tot nieuwe soorten als paapje, blauwborst, roodborsttapuit en grauwe klauwier!

Zoín voorbeeld Ė en er zijn er meer Ė maakt duidelijk dat op een andere manier werken vruchten afwerpt. Van belang is dat er een duidelijke visie is die consistent wordt doorgezet. De situatie waarbij boeren Ė let op: niet allemaal! Ė met groot materieel over maÔsstoppel percelen rijden, waardoor kievitnesten en kleine jongen worden omgeploegd, is ongewenst en meten met twee maten.

Vliegweide Coevorden. Beetje opvallende nestbescherming, maar er zijn zeker boeren met hart voor de natuur.

Paapjes terug in het boerenland. Het vergt heel wat inspanningen, maar soms is braaklegging al voldoende.

Deel akkers met rust laten levert veel op
Eigenlijk zou elke boer verplicht moeten worden om een deel van het land braak te laten liggen, ter compensatie van het steeds intensiever wordende landbouwgebruik. Een percentage van 10-20% kan heel wat nieuwe natuur opleveren, mede afhankelijk van waar je zit in het land. Het economisch verlies kan eventueel worden gecompenseerd in een hogere productprijs.

Bewust(er) omgaan met bedrijfs- of andere activiteiten, geldt niet alleen voor boeren. Een aannemer in het veen moet het werk stil leggen zodra er vogels broeden. En niet alleen omdat natuurwetgeving hem dat opdraagt, maar omdat hij beseft waar hij bezig is, de situatie ter plekke kent, of zich goed laat informeren.

Alleen bedreigend voor vogels? Reekalf in het hoge gras in het Reitdiep bij Groningen.

Natuurorganisaties moeten het voorbeeld geven
Ook in natuurgebieden, waar je zou verwachten dat de beheerder ter plekke heel alert is op hoe er gewerkt wordt, gaat dit helaas niet altijd goed. Organisaties en mensen die de natuurkennis hebben, zijn de eerst aangewezenen om het goede voorbeeld te geven en te zorgen voor duidelijke afspraken, naleving en, niet in de laatste plaats, een steeds grotere bewustwording bij alle betrokkenen.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989